Hello, we’re Nai. We’re a small charity with a loud voice. We help to raise awareness and money for people with autism.

Helo, Nai ydyn ni. Rydym yn elusen fechan gyda llais mawr. Rydym yn helpu i godi ymwybyddiaeth ac arian i bobl gydag awtistiaeth.

Did you know?

Autism affects around 1 in 100 people in the UK— many more when you consider their families. It affects the way a person communicates with and relates to other people. It also affects how they make sense of the world around them.

Oeddech chi'n gwybod?

Mae awtistiaeth yn effeithio ar tua 1 o bob 100 person yn y DU - a llawer mwy pan fyddwch yn ystyried eu teuluoedd. Mae'n effeithio ar y modd y mae person yn cyfathrebu gyda phobl eraill ac yn ymgysylltu gyda nhw. Mae hefyd yn effeithio ar y modd y maen nhw'n gwneud synnwyr o'r byd o'u hamgylch.